کود مناسب برای کاهش علف های هرز گندم

کود مناسب برای کاهش علف های هرز گندم : گندم پرمصرف ترین محصول جهان است، غذایی اصلی برای بیشتر مردم جهان از جمله پاکستان و برای تأمین امنیت غذایی جهانی از اهمیت بالاتری برخوردار است. در میان عوامل مختلف برای کنترل علف های هرز، استفاده از کود مناسب برای علف های هرز گندم از اهمیت بالایی برخوردار است. علف های هرز یکی از دلایل اصلی عملکرد ضعیف گندم در سراسر جهان است.  بنابراین برای دستیابی به عملکرد بیشتر گندم با استفاده از کود ها، کشاورزان باید اقدامات مناسب کنترل علف های هرز گندم را انجام دهند.

کود مناسب برای علف های هرز گندم، با توجه به نوع آب و هوا، جنس خاک و سایر عوامل بستگی دارد. اما کود اوره برای هر مزرعه گندمی تا مقدار معینی احتیاج است. مصرف کود اوره برای علف های هرز مزارع گندم علاوه بر کاهش علف های هرز، به افزایش بازدهی گندم نیز کمک می کند. در ادامه مزایای مصرف کود اوره برای علف های هرز در  مزارع گندم و اقدامات مناسب کنترل علف های هرز گندم را نیز بررسی خواهیم کرد. هم چنین برای خرید کود اوره از سایت هیراکود می توانید اقدام کنید.

کود مناسب برای کاهش علف های هرز گندم شامل کدام موارد می شود؟

کود  مناسب برای علف های هرز گندم بسـته بـه نـوع خـاک، آب و هـوا، زراعت قبلـی، میزان و کیفیـت آب و رقـم گنـدم متفـاوت اسـت. توصیـه کود علف کش بـرای هـر مزرعـه پـس از تجزیـه ی خـاک و تعییـن عناصر غذایـی موجـود، توسـط آزمایشـگاه خـاک مشـخص مـی شـود.

در صـورتی که امـکان آزمـون خـاک بـرای عناصـر پرمصـرف و کـم مصـرف وجود ندارد، مقادیرکـودی زیـر بـرای گنـدم آبـی توصیه می شـود:

  • ۳۰۰-۲۵۰ کیلوگـرم در هکتـار اوره یـا معـادل آن نیترات آمونیوم به صورت تقسـیط( هنگام کشـت، پنجه زنی، سـاقه رفتن و تشـکیل سـنبله)
  • ۱۵۰-۱۰۰ کیلوگرم در هکتار سـولفات پتاسـیم یا کلرور پتاسـیم هنگام کشـت
  • مصرف کود های فسفاته با آزمون خاک صورت گیرد.

کود های مناسب علف های هرز مزارع گندم  در ایران متنوع است. کودهای علف کش شامل انواع کود های حیوانی، کمپوست گیاهان، کمپوسـت حاصل از تخمیر سـبوس برنج و کلش گندم و سایر کمپوست های موجود می شوند. نوع کود مصرفی می تواند باعث افزایش یا کاهش علف های هرز در مزرعه گندم شود.

برای کنترل علف های هرز گندم هر چقدر علف کش ها متنوع باشند بهتر است. زیرا با استفاده مداوم از یک نوع علف کش، مقاومت علف ها در برابر آن بالا رفته و به سلامت محیط زیست لطمه وارد می شود. اما با استفاده متنوع از کود های علف هرز برای گندم، مقاومت علف ها ی هرز به مرور زمان کاهش می یابد . با کاهش علف های هرز، گسترش گونه های مختلف علف های هرز از بین می رود. همینطور استفاده از کود ازته سرک به صورت دستی یا محلول پاشی در افزایش بازدهی گندم و از بین بردن علف های هرز روش موثری است. در میان کود های ازته، کود مناسب برای علف های هرز گندم که به صورت محلول پاشی قابل استفاده است، کود اوره می باشد. کود های ازته، از راه شاخ و برگ بهتر جذب گیاه می شوند. حتی جذب کود اوره از کود های فسفات آمونیوم و سولفات امونیوم بیشتر است.

کود مناسب برای علف های هرز گندم

کود مناسب برای علف های هرز گندم

چرا کود اوره برای کنترل علف های هرز گندم پیشنهاد می شود؟

اولین دلیل انتخاب کود اوره برای کنترل علف های هرز مزارع گندم، امکان جذب بالای ان توسط برگ است.  علاوه بر این با مصرف کود اوره امکان سوختن برگ های گندم در مقایسه با سایر کود ها پایین تر است. همین دو دلیل کافی است تا از کود اوره برای علف های هرز گندم استفاده کنیم.

مصرف کود اوره در مرحله پنجه زنی بوته گندم شروع خوبی برای رشد گندم است. هم چنین در این مرحله می توان از علف کش ها برای جلوگیری از رشد علف های هرز استفاده کرد. در کود اوره، ازت وجود دارد که به صورت محلول پاشی روی سطح برگ گندم پاشیده می شود و از طریق برگ جذب می شود.

مقدار اثر بخشی ازت، به میزان نفوذ اوره بستگی دارد. فعالیت های فتوسنتزی در برگ های جوان تر تازه است بنابراین محلول کود اوره بیشتر و بهتر جذب گیاه می شود. در مقابل هر چه سن گیاه بالا می رود، جذب کود ازته از طریق برگ کاهش می یابد. لذا از مواد خیس کننده به همراه کود اوره برای جذب بهتر استفاده می کنند.

مزایای مصرف کود اوره برای کاهش علف های هرز در  مزارع گندم

  • مواد غذایی مورد نیاز گیاه با مصرف کود اوره به صورت محلول تامین می شود.
  • با مصرف کود اوره عمل فتوسنتز در گیاه بیشتر می شود.
  • برگ های گباه گندم مدت بیشتری سبز می ماند.
  • دوره فعالیت گیاه را طولانی می کند.
  • مصرف کود اوره باعث افزایش عملکرد گندم می شود.

اقدامات مناسب کنترل علف های هرز گندم

در کنار استفاده از کود مناسب برای علف های هرز گندم می توان از راه های دیگری نیز علف های هرز مزارع گندم را کنترل کنیم.

تنـاوب زراعـی

با رعایت تناوب زراعی، سیکل زندگی علف های هرز در مزارع گندم را بر هم می زنند و از افزایش علف های هرزی که با گیاه رشد می کند، جلوگیری می کنند.

آبیاری قبل از شخم

با ابیاری قبل از شخم زمین کشاورزی، زمین را برای عملیات شخم زنی اماده می کنیم. در کنار این عمل، علف های هرز زمین نیز از بین می روند. در این روش چند هفته پیش از کشت گندم، زمین را آبیاری می کنیم سپس با رشد علف های هرز، زمین را برای شخم زدن اشغال می کنیم. در نتیجه علف های هرز با عملیات شخم زنی از بین می روند.

تاریخ کاشت

تاریـخ کاشـت گندم به رقم، شـرایط محیطـی و اقلیمی هر منطقه بستگی دارد و با توجه به این عوامل زمان  متفاوتی دارد. برای کنترل علف های هرز گندم، باید بهترین زمان کاشت را انتخاب کرد. دمت عامل مهمی در زمان کاشت گندم در مزارع کشاورزی است. در اکثر مناطق زمان کشت مناسب گندم در پاییز  و ابتندای زمستان است تا نیاز سرمایی گندم نیز تامین شود.

میزان بذر کاشته شده

تراکم بوته ها در هر ردیف موجب غلبه بر علف های هرز می شود. میزان بذر مورد نیاز در هر زمین به نوع خاک، تاریخ کاشت، ابیاری و روش کاشت بستگی دارد.

آبیاری

آبیـاری غرقابـی در زراعت گندم باعث افزایش رشد علف های هرز می شود. آبیاری غرقابی یا کرتی علاوه بر سفت کردن زمین و کاهش درصد سبز شدن بذر گندم، مقاومت گندم در برابر علف های هرز را می شکند. در روش آبیاری قره ای علاوه بر صرفه جویی در مصرف آب، تراکم علف های هرز کاهش خواهد یافت.

خرید کود اوره

کود اوره برای کاهش علف های هرز هر مزرعه گندمی مورد نیاز است. کود های اوره در بسته بندی های مشخص و یا متناسب با نیاز شما در سایت هیراکود موجود است. برای خرید کود اوره و مشورت با کارشناسان هیراکود با ما در تماس باشید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.